[et_pb_section admin_label=“section“]
[et_pb_row admin_label=“row“]
[et_pb_column type=“4_4″][et_pb_text admin_label=“Text“]REKLAMAČNÍ ŘÁD – ESHOP CENTRUM KOSATEC

 1. Kupující je povinen veškeré zboží, které mu prodávající dodá, prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího, v případě zaslání objednaného zboží, neprodleně po jeho převzetí od dopravce. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení
 2. Prohlídku zboží musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které lze při vynaložení veškeré odborné péče zjistit
 3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu ihned a bez zbytečného odkladu po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možné při odborně provedené prohlídce zjistit. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na předávacím dokladu (dodací nebo přepravní list, daňový doklad, apod.) a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat nejdéle do 3 pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně poté, co vady zjistil při vynaložení veškeré odborné péče
 4. Oznámení o zjistěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího buď písemně na adresu: Centrum Kosatec, Sladkovského 2824, Pardubice 530 02, nebo elektronicky na emailovou adresu (eshop@centrumkosatec.cz ve lhůtě uvedené v článku 3. V oznámení musí kupující podrobně uvést všechny zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu zjištěné vady uplatňuje. Kupující může uplatnit některý z těchto nároků: Odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, Dodání chybějícího množství zboží, Přiměřenou slevu z kupní ceny, Odstoupení od kupní smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou
 5. Písemné oznámení o zjištěných vadách s uplatněním nároků, podle článku 4. uplatňuje kupující v místě, ze kterého bylo zboží dodáno
 6. K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit originální doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, jehož vady jsou reklamovány
 7. Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářním dnů ode dne, kdy byla reklamace uplatněna. Delší lhůta je možná, pokud se na ni kupující a prodávající dohodnou

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 01.03.2019. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Více se právům spotřebitele z vadného plnění věnuje Kapitola 7 Obchodních podmínek internetového obchodu eshop.centrumkosatec.cz:

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

V Pardubicích, dne 1.3.2019

 [/et_pb_text][/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]